DEĞERLER EĞİTİMİ

Değer, belli bir tutum ve davranış tarzı veya varoluşun temel amacı hakkında uzun süreli kişisel bir inanıştır. Değer, bireyin tutum ve davranışlarını belirleyen ölçüttür. Toplumsal boyutuyla değer, bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ilke ya da inançlardır.

Değer kavramı insana özeldir. Çünkü değere sahip olmak, doğrudan düşünme/kavrama yeteneğiyle, varlığı ve hayatı anlamlandırmayla ilgilidir. Söz ve davranışları, olayları ve olguları doğru-yanlış, güzel-çirkin, iyi-kötü, helal-haram şeklinde tanımladığımızda değer ölçülerinden söz etmiş olmaktayız.

Bütün bunlar bizim onları nasıl anlamlandırdığımızı, onları anlamlandırma düzeyimizi ve onlara ilişkin yargımızı göstermektedir. Her çeşit şeye değerler iliştiririz: siyaset, para, cinsellik, eğitim, aile, arkadaşlar, kariyer, öz saygı vb.

 

Değerin özellikleri şöyle sıralanabilir:
1. Bireyin bilincinde yer alan ve davranışlarını yönlendiren ilkelerdir.
2. Bireyler ya da toplum tarafından benimsenen birleştirici olgulardır.

3.      Bireylerin iyiliği için olduğuna ve toplumun ihtiyaçlarını karşıladığına inanılan ölçütlerdir.

4.      Sadece bilinci değil, duygu ve heyecanları da ilgilendiren yargılardır. 

5.      Değer, normu içerir. Değerlerin normlardan farkı, normlardan daha genel ve soyut bir nitelik taşımasıdır

 

Değerler Eğitimi Dokuman
Değerler Eğitimi Yönerge

 

 

Kategoriler

Takipteyiz

NOT